biomic

  ไบโอมิค ขนาด ถัง 20  ลิตร  

ชื่อการค้า : ไบโอมิค
เครื่องหมายการค้า : ตราดาวนก
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย จำกัด
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า : เลขที่ 75/2551
ขนาดบรรจุ :  500ซีซี, / 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร

มีบทบาทที่สำคัญในระยะบำรุงต้น  
1. ช่วยให้พืชสร้างรากใหม่ได้เร็ว การเจริญของราก 
2. ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ดูดซับธาตุอาหารดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดิน 
4. ช่วยจับยึดปุ๋ยและธาตุอาหารในดินปลดปล่อยให้พืช 
5. ลดปัญหาดินแน่นแข็ง จากการใส่ปุ๋ยเคมียาวนาน 
6. ละลายน้ำได้ 100% ไม่อุดตันหัวพ่น

ไม้ผลทุกชนิด อาทิ ลำไย เงาะ มังคุด ทุเรียน 
1.ฟื้นราก ฟื้นดิน พ่นลงดิน ล้างสารตกค้าง 30 ซีซี. 
2.ฟื้นต้นโทรม สร้างรากใหม่ ช่วยการแตกใบยอด 30 ซีซี.  
3.คลุกปุ๋ยเม็ดเพื่อหว่าน อัตรา 500 ซีซี./ปุ๋ย 1กระสอบ

พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
- ใช้ได้ตั้งแต่ระยะเพาะกล้า ถึงไปถึงบำรุงต้น 
- ช่วยส่งเสริมการแตกราก แตกยอด แตกหน่อ  
- ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด (แช่เมล็ดพันธุ์หนึ่งคืน) 1 ซีซี.  
- ช่วยเพิ่มการเจริญของราก ต้น ใบ (พ่นนอกในทรงพุ่ม) 10 ซีซี.  
- ส่งเสริมการแตกยอด แตกใบ แตกดอก 15 ซีซี.

  ต้องการผลิตในแบรนด์ของท่าน ติดต่อสอบถามโดยตรง  
ราคาปลีก 240 บาท
จำนวน: